Certifikáty jakosti řízení

Politika ISM

SEWECOM s.r.o.

Zavedeným integrovaným systémem managementu chceme dosáhnout důvěry našich stávajících i potencionálních zákazníků v naše postupy používané při realizaci zakázek.

Svojí činností zajišťuje společnost minimální zásah do životního prostředí. Snaží se o plnění veškerých právních a jiných požadavků.

Integrovaný systém managementu.

Společnost se zavazuje:

V oblasti ochrany půdy, vody a ovzduší –  EMS (Systém řízení životního prostředí):

  • chránit půdu a vodu před úniky ropných látek z motorových vozidel a mechanizmů, chránit před úniky přepravovaných látek.

V oblasti prevence a řešení havarijních situací a bezpečnostních opatření BOZP:

  • dopracovat účinný systém opatření v případě havarijních stavů do provozních předpisů
  • usnadnit pohotovostní zásahy v případě havárie a optimalizovat tak službu zákazníkovi
  • neustále vyhledávat a vyhodnocovat rizika a jejich možné dopady na zdraví a bezpečnost zaměstnanců, plánovat a realizovat opatření vedoucí k odstranění nebo snížení těchto rizik

Ve vztahu k zákazníkům a veřejnosti, kvalita výroby,  QSM (systém řízení kvality):

  • průběžně zjišťovat potřeby zákazníka s cílem plnit jeho očekávaní
  • vytvořit obraz firmy s odpovědným přístupem k zákazníkovi, ke svým zaměstnancům a k životnímu prostředí
  • Přihlížet při výběru dodavatelských firem a obchodních partnerů k jejich přístupu k řízení kvality, bezpečnosti a ochrany životního prostředí.
  • informovat zákazníky a veřejnost o svých aktivitách v tisku a na webových stránkách společnosti, komunikovat se zainteresovanými stranami

Společnost SEWECOM s.r.o. se zavazuje pravidelně v ročních intervalech přezkoumávat požadavky zákazníka, pracovní rizika a jejich dopady na bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců a environmentální aspekty svých činností a jejich dopady na životní prostředí.

Ostrava 01.01.2020                                                              

                                                                                                                 

                                                            Jednatel společnosti

 

Revize:0

Translate »