Disclaimer. Vyloučení odpovědnosti.

Informace obsažené v tomto e-mailu jsou určeny výlučně pro potřeby jeho adresáta. Text nebo přílohy mohou obsahovat utajované informace, informace považované společnosti SEWECOM ONLINE s.r.o.   případně SEWECOM s.r.o. (dále jen „Společnosti“) za obchodní tajemství, případně jiné informace podléhající ochraně dle příslušných právních předpisů. Pokud Vám tento e-mail byl omylem doručen, zdržte se, prosím, jakékoli manipulace s textem či přílohami, jako je kopírování, přesměrování, zpřístupnění další osobě a podobně.

O chybném doručení informujte odesílatele a e-mail včetně příloh vymažte ze svého počítače.

Důležité právní upozornění:

Tato zpráva a sdělení v ní obsažená nejsou návrhem na uzavření smlouvy ani projevem vůle zřídit, změnit, zrušit, potvrdit, zajistit či utvrdit závazek a/nebo dluh Společnosti.

Za Společnosti je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně jejich statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za společnosti jsou dále oprávněny ve vymezeném rozsahu jednat pouze osoby k tomu písemně pověřené či zmocněné, tyto osoby jsou však oprávněny za Společnosti právně jednat pouze písemně ve formě fyzicky podepsaných listin, nikoli tedy ústně či prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiné elektronické komunikace.

Pokud jste zaslali některé ze Společnosti e-mail, jehož obsahem byla odpověď s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně neměnila podmínky nabídky a nepřišla na něj od Společnosti žádná odpověď nejpozději do 14ti dnů po jeho odeslání, byl tento e-mail zařazen jako tzv. „spam“ a příslušnému adresátovi nebyl řádně doručen. V takových případech laskavě  kontaktujte Společnost prostřednictvím tel., čísel zveřejněných na webových stránkách Společnosti nebo přímo osobu, které byl e-mail adresován.

Společnosti tímto vylučují možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jiné elektronické komunikace.

Translate »